Tag: Báo mới

Người dân Làng Ném Phượng muốn giữ tục lệ chém lợn truyền thống

Nhiều người cho rằng, tục chém lợn là để giáo dục con cháu về truyền thống anh dũng, bất khuất, tinh thần đoàn kết chống giặc khi xưa của đội quân do Lý thành hoàng làng lãnh đạo. Tục nuôi lợn tế thánh còn khuyến khích người dân chăn nuôi để có những ‘ông ỉn’ tốt. Ngồi bên đình làng…

Read More »